• HOME
  • KOREAN
  • English
  • CHINESE
  • 観覧案内
  • 展示解説案内
  • アクセス
듡뿓댡볙 듡뿓렄듩 09:00 ~ 18:00 뱘갋볷뾧볷 땩귂뚺땨볷궼1렄듩뎱뮮 / 땨듲볷:봏1뙉1볷갅뢂뙉뾧볷 TEL. +82-55-320-6825
観覧案内
50911 Գ  ʥʶ 190?ʶ (ߣ 232) . Tel 82-55-325-9332~3  FAX 82-55-325-9334 Copyright 2008 by Gimhae National Museum. All Rights Reserved.